Školní družina

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno pátek 18. červenec 2014 14:32 Napsal Super User

 

Kontakt: Mgr. Jiřina Sýkorová - 777 088 046

 

SVP_druzina.doc

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, příspěvková organizace

se sídlem Lesní 147, Hněvošice 747 35 

18.  VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Č.j.:

    /2015 – DODATEK Č.3

Vypracoval:

Mgr. Anděla Lintnerová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Anděla Lintnerová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

26. 8. 2015

Školská rada projednala dne:

22. 9. 2015

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 10. 2015

 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 10. 2015

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Případné změny budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obsah:

Organizace a provoz školní družiny

Pravidla chování žáků, zajištění bezpečnosti žáků

Režim školní družiny

Dokumentace

   

1. Organizace a provoz školní družiny (dále „ŠD“)

1.    Vzdělávání probíhá v jedné třídě ŠD. Žáci mají prostor k práci, ale i k zábavě a ke hrám.

2.    Ke vzdělávání se využívá školní tělocvična, školní hřiště, popř. další prostory školy. Využití   

       je možné v době, kdy neprobíhá vzdělávání v základní škole. Pro činnost probíhající venku

      (školní hřiště aj.) musí být žáci vhodně oblečeni vzhledem k počasí a charakteru činnosti.

3.    Provozní dob ŠD je stanovena takto:

       Ráno od 7.00 – 7.35 hodin (příchod do ŠD do 7.20 hodin); odpoledne od 11.40 – 16.00

        hodin.

4.    ŠD přednostně navštěvují žáci 1. - 4. roč. základní školy. Žáci 5. ročníku se mohou   

       vzdělávat jen tehdy, je-li uspokojen zájem zákonných zástupců žáků 1. – 4. roč., a to jen do

       naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků ŠD (30 žáků).

5.    Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku

       s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Přihlášky eviduje vedoucí

       vychovatelka.

6. a) Do odpoledního provozu ŠD jsou přihlášení žáci předáváni paní vychovatelce přímo

       vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající sdělí

       počet žáků a oznámí důvod nepřítomnosti přihlášených žáků. V případě nepřítomnosti paní

       vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD a současně situaci

       ohlásí ředitelce školy.  

     b) Uvolnění ze vzdělávání ve ŠD je možné jen na základě písemného sdělení zákonného

       zástupce.

     c) Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem do konce stanovené provozní doby ŠD

      vychovatelka telefonicky informuje zákonného zástupce. Na základě telefonické domluvy

      s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Není-li nikdo ze

      zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zajištění, informuje vedení školy,

      Obecní úřad Hněvošice, event. Městskou policii Opava.

  d) Při uvolnění žáka ze ŠD dříve než v hodinu určenou v zápisovém lístku, má se žák předem

       prokázat písemným vyrozuměním zákonným zástupcem.

  e) Na oběd do školní jídelny odcházejí žáci společně s paní vychovatelkou. Dodržují základní

      hygienické návyky a kulturu stolování.

  f) Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádějí zákonní zástupci žáka sami.

   

2. Pravidla chování žáků, zajištění bezpečnosti žáků

1.        Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti. Mimo činnosti výchovné a vzdělávací plní ŠD také funkci sociální. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování.

2.        Základní pravidla chování žáků při činnostech ŠD:

a)      Žák se řídí pokyny vychovatelky ŠD, respektuje vnitřní řád školní družiny.

b)     Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

c)      Osobní věci má každý žák označeny příjmením, zkrácenými iniciály nebo ročníkem. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned paní vychovatelce.

d)     K majetku školy a ŠD (hry, hračky, knihy atd.) se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení majetku nahradí, popř. opraví zákonný zástupce žáka. Způsob náhrady, popř. opravy poškozené věci, projedná s příslušnou vychovatelkou, popř. ředitelkou školy.

e)      Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD, může ředitelka školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze vzdělávání ve ŠD na základě návrhu vedoucí vychovatelky podle § 31 školského zákona (Výchovná opatření). Rozhodnutí o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným odůvodněním.

3.        Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD:

a)      Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při jednotlivých činnostech zajišťuje paní vychovatelka ve svém oddělení, zejména metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

b)     Počet žáků v oddělení nesmí přesáhnout 30 v místnostech ŠD a počet 25, pokud se jedná o činnosti mimo školu (např. vycházku).

c)      Veškeré zjištěné nedostatky paní vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

d)     Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé poranění (úraz).

e)      Při úrazu žáka postupuje vychovatelka podle závažnosti – úraz dle možností ošetří sama, informuje zákonného zástupce žáka, popř. zajistí lékařskou pomoc.

f)      Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do prostor školy a oddělení ŠD bez vyzvání, ve kterých probíhá vzdělávání. Ze stejných důvodů nevstupují také do šatny. Komunikace s paní vychovatelkou probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně, v odpoledních hodinách při výkonu práce vychovatelky u hlavních dveří. Další individuální rozhovory mohou probíhat na základě předchozí domluvy v rámci třídních schůzek a při individuálních konzultacích.

g)     Při zahájení konkrétní činnosti jsou žáci poučeni o bezpečnosti. Zejména:

a.      neběhají, nekřičí

b.     dbají pokynů, jak zacházet s různými předměty (nůžky apod.),

c.      nemanipulují s elektrickými přístroji a nedotýkají se elektrických zásuvek.

h)     Při akcích mimo školu žáci dodržují pravidla bezpečnosti, zejména bezpečnosti v oblasti silničního provozu (BESIP).                                                       

4.  Pitný režim žáků: po dobu pobytu je zajištěn pitný režim (čaj), žáci mají své hrníčky,

      které na konci pobytu umývají.

5.  Kontakt se zákonnými zástupci žáků je možný také prostřednictvím záznamníčků,

     žákovských knížek, telefonicky nebo elektronickou poštou.

 

3.  Režim školní družiny

 

7:00 - 7:35 hod.

do 7:20 hod. příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

11:40 - 12:30 hod.
oběd, osobní hygiena, volná činnost

12:30 - 13:00 hod.
odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, tematické rozhovory)

13:00 - 14:00 hod.
činnost zájmová - aktivity z oblasti výtvarné, hudební, tělovýchovné a pracovní; sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.

14:00 - 15.00 hod.
osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v  šatnách, možné vypracování domácích úkolů

15:00 – 16:00 hod.
rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid

 

4. Dokumentace

 

Mezi dokumentaci vedenou v odděleních školní družiny patří:

-         zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

-         evidenční list žáka

-         přehled výchovně vzdělávací práce

-         ŠVP ŠD „Jaro, léto, podzim, zima“.

 

Pedagogičtí zaměstnanci i žáci ŠD se dále při svém jednání a chování řídí ustanoveními školního řádu základní školy.

Tímto pozbývá platnosti směrnice č. 2/2012 ze dne 27. 8. 2012.

 

5. Závěrečná ustanovení

 

1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.

2.      Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.

3.      Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

4.      Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 10. 2015

 

 

V Hněvošicích dne 26. 8. 2015                                            Mgr. Anděla Lintnerová

                                                                                                  ředitelka ZŠ a MŠ

 

Zobrazeno: 18543