Pro rodiče

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno pátek 18. červenec 2014 11:09 Napsal admin

 

MAPA ŠKOLY  - Výsledky SCIO_4_soubory

souhrn pro rodice.pdf

mezirocni posun.pdf

grafy.pdf

analyticka zprava.pdf

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Z 11. 4. 2017

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace

1. registrační č. 1 – přijatý

2. registrační č. 2 – odklad

3. registrační č. 3 – přijatý

4. registrační č. 4 – přijatá

5. registrační č. 5 – přijatý

6. registrační č. 6 – přijatá

7. registrační č. 7 – přijatý

8. registrační č. 8 – přijatý
 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Dne 6. 4. 2017 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů.
Provoz je přerušen v mateřské škole, základní škole a ve školní družině. 
Děkujeme za pochopení.

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

 


                                    Obec Hněvošice společně se
Základní školou a Mateřskou školou Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace
                                        
                                            o z n a m u j e
                                              Z  Á  P  I  S  
                                                  ŽÁKŮ
DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HNĚVOŠICÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK  2017/2018
                       zápis proběhne v úterý 11. dubna 2017
                                               
                       od 12.00 do 18.00 hodin v budově školy.
Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Při zápisu rodiče oznámí, zda požadují umístění dítěte do školní družiny.
Mgr. Anděla LINTNEROVÁ                                     Josef Kremser
       ředitelka ZŠ a MŠ                                             starosta obce

Den otevřených dveří - 15. 3. 2017

Dne 15. 3. 2017 proběhl den otevřených dveří ve škole a školní družině.
Přátelé školy i budoucí žáci se mohli přijít podívat na hodiny výuky matematiky,
jazyka českého, jazyka anglického, vlastivědy, tělocviku nebo pracovní činnosti.
Vidět mohli nejen práci učitelů a žáků, ale také se mohli podívat do všech místnosti
školy a školní družiny. Zeptat se na vše k výuce, k vybavení školy, k činnostem školy
nebo si vyzkoušet sedět s žáky ve třídě v hodině a zapojit se do výuky. Děkujeme
za zájem a Vaši návštěvu, za možnost se sejít na půdě školy a zažít pohodovou
atmosféru nejen o přestávkách, ale i v hodinách. Vím, že všem nebylo umožněno
si vzít volno v práci, přesto jsem byla potěšena, že byli vyslání zástupci, aby se zeptali
nebo zažili chod školy během vyučovacího procesu. Děkuji i za ochotu a laskavost paní učitelkám
a provozním zaměstnancům ukázat, že i tady je svět v pořádku :-). Všem přeji mnoho štěstí a
úsměv na tváří, se kterým jste k nám přišli a i s ním odcházeli domů.
Zapsala: Mgr. Anděla Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Obec Hněvošice spolu se Základní školou a Mateřskou školou Hněvošice,
                   okres Opava, příspěvková organizace
                                 o z n a m u j e     
                                   Z  Á  P  I  S

            DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V HNĚVOŠICÍCH
                       PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

                               zápis proběhne

                        ve středu 10. května 2017

         od 9.00 do 15.00 hodin v budově mateřské školy.    Mgr. Anděla LINTNEROVÁ                                     Josef KREMSER
   ředitelka ZŠ a MŠ                                               starosta obce

 Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)


Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání
povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.


Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo
jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno
za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský
obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce
obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.


Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je
zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách
mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.


Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost
určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto
zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě
zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
. v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
. po dobu 4 souvislých hodin denně,
. začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.


 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

. individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor
oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po
převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do
mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce
je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské
škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení
než je mateřská škola.

. vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem
školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá
ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí
oznámit ve spádové mateřské škole;
. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské
škole.
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen
odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.


Kontaktní adresa pro dotazy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

INFORMACE 

Od 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017 – vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý 3. 1. 2017
 
24. 1. 2017 – třídní schůzky, výdej výpisu vysvědčení 31. 1. 2017 ve čtvrté vyučovací hodině (vyučování zkráceno  - 4 hod.)


31. 1. 2017 – školní kolo recitační soutěže (Oh)

2. 2. 2017 ve čtvrtek – výlet s rodiči – Tošovice – informace u Mgr. Ohnheiserové


3. 2. 2017 - jednodenní pololetní prázdniny   
           

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 


Dne 18. 11. 2016 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno

pro žáky ZŠ z organizačních důvodů.

Provoz školní družiny a mateřské školy nepřerušen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harmonogram plavecké výuky 2016/2017

 DEN VÝUKY        ZAHÁJENÍ LEKCE        UKONČENÍ LEKCE
ZŠ čtvrtek            od 9.00                          do 10.00

Termíny: 22., 29.11., 8., 15., 22. 12. 2016, 5., 12., 19., 26.1., 2. 2. 2017

Autobus Vás bude vyzvedávat pravidelně ve čtvrtky v 8:20 u školy, odjezd zpět ke škole je naplánován na 10:20.

Ceny:

ZŠ(60 min):provozní náklady 500,- ( platí škola všem žákům)

                  náklady na mzdy 320,- ( platí škola 2.,3., 4. roč.)

                  náklady na pomůcky 60,- ( platí škola 2.,3., 4. roč.)

Celkem: 880,- Kč/ŽÁK

                1. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
                2. roč. – 4. roč. - zdarma + autobus (asi 400,-)
                5. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
                Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2016

 

 

Plán akcí základní školy ve školním roce 2016/2017


Září:
•    Slavnostní zahájení školního roku 
•    Třídní schůzky ZŠ, plenární zasedání KRPŠ, schůzka školské rady – 20. 9. 2016
•    Cvičení v přírodě

Říjen:
•    Týden zdraví (3. 10. - 7. 10. 2016)
•    Caruso schow ŠD
•    Drakiáda ŠD
•    Výstava ovoce a zeleniny
•    Cvičení v přírodě
Listopad:
•    Nácvik kulturního programu pro seniory a výroba dárků
•    ŠD vítání občánků
•    Účast ve výtvarné soutěži
•    Třídní schůzky ZŠ – 22. 11. 2016
•    Učitelská dílna (MŠ + ZŠ) 
Prosinec:
•    Vystoupení pro seniory
•    Výtvarná soutěž „Vánoční symbol“ ŠD
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Mikulášská nadílka – 6. 12. 2016
•    Vítání občánků – ŠD vystoupení
•    Vánoční besídky
•    Vánoční koledování s MŠ – 21. 12. 2016
Leden:
•    Dětský karneval KRPŠ
•    Třídní schůzky ZŠ – 24. 1. 2017
•    Školní kolo recitační soutěže – 31. 1. 2017 + výpis vysvědčení
•    Společný výlet s rodiči – Tošovice – 2. 2. 2017
•    Pololetní prázdniny – 3. 2. 2017
•    Dětský karneval ve ŠD
Únor:
•    Superstar – pěvecká soutěž
•    Jarní prázdniny (od 27. 2. – 5. 3. 2017)
•    Návštěva kulturního programu (1. - 5. roč.) – Popelka, Šíleně smutná princezna
•    Soutěž Vlaštovka ŠD
Březen:
•    Jarní výzdoba školy a výroba velikonočních dárků
•    Besedy v knihovně
•    Výtvarná soutěž ŠD
•    Velikonoční výstavka + prodej – KRPŠ – Kulturní dům Hněvošice
Duben:
•    Dopravní kurz 4. ročník – Malé Hoštice
•    Duhové Velikonoce – 12. 4. 2017. 2016
•    Oslava Dne Země + ZOO Ostrava - 21. 4. 2017
•    Výroba dárků ke Dni matek
•    Třídní schůzky ZŠ – 25. 4. 2017
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Zápis žáků do 1. třídy ZŠ od 1. 4. – 30. 4. 2017
Květen:
•    Den otevřených dveří u hasičů
•    Zápis dětí do MŠ – 2. 5. – 16. 5. 2017
•    Hněvošický(á) rekordman(ka)
•    Den matek – besídka  – Kulturní dům Hněvošice
•     „Družina má talent v roce 2017“ – soutěž ŠD
Červen:
•    Oslava dne dětí v obci – KRPŠ a OÚ
•    Třídní schůzky ZŠ – 13. 6. 2017
•    Školní výlet
•    Návštěva páťáků v Kobeřicích
•    Policie ČR – I. stupeň
•    Environmentální výchova – návštěva školy z Polska + oslava Dne dětí
•    Rozloučení se školním rokem – k 30. 6. 2017


Preventivní program: (7. 11. 2016, 4. 1. 2017, 6. 3. 2017 – I., II., III. blok od 8.00 – 1., 2., 3. roč, od 10.00 – 4., 5. roč.)

Plán akcí byl schválen na pedagogické radě 1. září 2016.

 

 

 Organizace školního roku 2016/2017Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny budou od 27. února - 5. března 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2017 do 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne
v pondělí 4. září 2017.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ

Dne 5. 5. 2016 od 9.00 do 15.00 hodin v budově MŠ.

Tel.: 553 762  675 - paní vedoucí MŠ - Vladimíra Chudobová

 

Třídní schůzky na školní rok 2015/2016

22. 9. 2015

24. 11. 2015

19. 1. 2016

26. 4. 2016

 

Výsledky přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

 1. registrační č. 1 - přijat

 2. registrační č. 2 - přijat

 3. registrační č. 3 - přijat

 4. registrační č. 4 - přijat

 5. registrační č. 5 - přijat

 6. registrační č. 6 - přijat

 7. registrační č. 7 - přijat

 8. registrační č. 8 - přijat

 9. registrační č. 9 - přijat

10. registrační č. 10 - přijat

11. registrační č. 11 - přijat

12. registrační č. 12 - přijat

 

 

Zápis do 1. třídy základní školy Hněvošicích - 2. 2. 2016

Zápis proběhne v úterý 2. 2. 2016 od 12.00 do 17.00 hodin v budově školy.

Rodiče nebo zákonný zástupce přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občamský průkaz.

 

Oznámení pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do MŠ - Hněvošice


Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace informuje o aktuální volné kapacitě v mateřské škole. Dítě přijímáme do naší školky po celý rok. Docházka dítěte do školky je maximální míře flexibilní.

Velkým oceněním je bezúplatné předškolní vzdělávání.

Přijetí do školky předchází adaptace v přítomnosti rodičů ve školce. Hlavním cílem adaptace je seznámení dítěte s prostorem školky, navázání kontaktu s paní učitelkou, která o dítě bude pečovat. Adaptace s asistencí naší pedagožky také vyhodnocuje schopnost dítěte školku navštěvovat. Jedná se tedy o nenásilný a přirozený přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky. Během adaptace nese odpovědnost za dítě rodič. Adaptace dítěte v naší školce je zdarma a časově je neomezená. Během ní analyzujeme individuální potřeby rodičů i dítěte. Rodiče mají příležitost seznámit se podrobně s deklarovanou kvalitou, osobně poznat naše pedagožky a další personál a prohlédnout si detailně prostory školky. Nestresujeme děti zápisem - nenásilná adaptace, během níž se děti seznamují s prostředím školky a hrají si v tomto prostředí, je to pro rodiče i pro nás vhodný nástroje k identifikaci potřeb dítěte a jeho schopnosti adaptace v prostředí školky.
Nepřijímáme děti trpící akutním infekčním onemocněním, abychom neohrožovali ostatní děti.
Po nástupu získáváte zkušební dobu bez jakýchkoli závazků - dáváme vám prostor svobodně se seznámit s naší školkou a našimi službami. Naše pověst mimořádně férového partnera rodičů je pro nás důležitá, docházku můžete kdykoli přerušit nebo zrušit s výpovědní lhůtou do konce aktuálního měsíce. V rámci našich možností vycházíme v těchto odůvodněných případech rodičům vstříc.


V případě vašeho zájmu vás rádi informujeme – (tel.: 553 762 675 – vedoucí učitelka v MŠ – Vladimíra Chudobová,
tel.: 553 762 685 – ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Anděla Lintnerová).


 

PROSINEC 2015


Od 19. 12. 2015 do neděle 3. 1. 2016 – vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 4. 1. 2016, zápis do ŽK nebo do deníčků +

zápis  o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK , (zaměstnanci čerpají dovolenou nebo samostudium) -Tř. uč.


Od 21., 22. 12. ŘEDITELSKÉ VOLNO – pro žáky ZŠ z organizačních důvodů. Provoz školní družiny a mateřské školy nepřerušen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informace předem: od 4. 1. 2016 – nástup 2 žákyň – 2. roč. – Barbora Nováková, 4. roč. - Marie Nováková,
19. 1. 2016 – třídní schůzky, výdej výpisu vysvědčení 27. 1. 2016 ve čtvrté vyučovací hodině (vyučování zkráceno  - 4 hod.) – zápis do ŽK, 27. 1. 2016 – školní kolo recitační soutěže (Oh), 27. a 28. 1. 2016 – sběr netříděného papíru v obci, 28. 1. 2016 ve čtvrtek – výlet s rodiči – Tošovice – informace u Mgr. Ohnheiserové , 29. 1. 2016 - jednodenní pololetní prázdniny – zápis do ŽK + zápis o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK.

 

Harmonogram plavecké výuky a badmintonu 2015/2016

DEN VÝUKY        ZAHÁJENÍ LEKCE        UKONČENÍ LEKCE
ZŠ čtvrtek            od 9.30                          do 10.30
MŠ čtvrtek           od 9,30                          do 10.15
Termíny: 19., 26.11., 3., 10., 17.12., 7., 14., 21., 28.1., 4.2.2015/2016

Autobus Vás bude vyzvedávat pravidelně ve čtvrtky v 8:50 u školy, odjezd zpět ke škole je naplánován na 10:45.
Tělocvičnu pro druhou skupinku dětí máte zajištěnou.

Ceny:

ZŠ(60 min):provozní náklady 500,-

                  náklady na mzdy 320,-

                  náklady na pomůcky 60,-

Celkem: 880,- Kč/ŽÁK

                1. roč. – 320,- + 60,- + autobus (asi 400,-)
                2. roč. – 4. roč. zdarma + autobus (asi 400,-)
                5. roč. – badminton (vlastní úhrada) + autobus (asi 400,-)
                Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2015 ( dá se proplatit pojišťovnou – info na TS)

Ceny:

MŠ (45 min):provozní náklady 437,50

                    náklady na mzdy 280,-

                    náklady na pomůcky 52,50

Celkem: 770,- Kč/DÍTĚ


                MŠ – 280,- + 53,- + autobus (asi 400,-)  

               Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2015 ( dá se proplatit pojišťovnou – info v MŠ)

 

Informace školy

 

1. Organizační opatření – zřízení ranní ŠD (od 7.00 do 7.35) - od 2. 9. 2015, podklady pro paní vychovatelku od 1. 9. (zápisové lístky) – rodiče

budou seznámení paní vychovatelkou Bc. M. Kubínovou.

Provozní doba ŠD je stanovena takto:

ráno 7.00 - 7.35 hodin (do 7.20 hodin - příchod do ŠD); odpoledne 11.40 - 16.00 hodin.

_______________________________________________________________________________________________________________
Vstup na nádvoří školy je otevřen od 7.00, zodpovědnost za žáka přebírá zákonný zástupce.

Budova se pro žáky otevírá od 7.35 hodin - ( viz. vnitřní řád školy).

Přicházejí-li žáci do ŠD, zazvoní na vyučujícího a to od 7.00 do 7.20 hodin, který je do budovy vpustí - ( viz. vnitřní řád školní družiny).

 

2. Personální změny:

Byl uzavřen pracovní poměr s paní Monikou Grancerovou – výdej jídla v MŠ.

Výuka náboženství – změna vyučujícího od šk. roku 2015/16, náboženství bude vyučovat nový pan farář.

 

3. Přidělení tříd a úvazků na další školní rok –        I. třída – 1. roč. – Mgr. Havlíčková

         II. třída – 2. a 3. roč. – Mgr. Aichmaierová

         III. třída – 4. a 5. roč. – Mgr. Ohnheiserová

 

4. Předběžný seznam pro další školní rok má 41 žáků, tj. pokles o 1 žáka.

 

5. Návrh ředitelky školy na uložení důtky ředitele školy byl: - 0 - a napomenutí třídního učitele: - 3 -

 

6. Návrh na udělení pochvaly ředitelky školy byl:  - 22 - a pochvaly třídního učitele: - 20 -

 

7. Návrh na udělení pochvaly ve ŠD byl: - 32 –

 

8. Sběrová akce – starý papír – vyhlášení výsledků a předání odměn – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy a školních stránkách.

 

9. Ukončení projektu 5. roč. - „Jak nám chutná“ a vyhlášení výsledků – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy.

 

10. Organizace závěru školního roku 2014/2015

- období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v úterý 30. června 2015, žáci po předání vysvědčení odcházeli domů, školní družina nebyla v provozu, obědy se nevydávaly.

 

11. Výuka plavání ve školním roce 2015/2016 (plavecká škola Hastrmánek – Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 (každý čtvrtek od 9.30 – 10.30 hod./10 lekcí) pro MŠ a ZŠ (1.- 4. roč.):

- cena pro MŠ 770,- Kč – dítě/333,- a škola/437,- Kč,

- cena pro ZŠ 880,- Kč – žák/380,- Kč a škola/500,- Kč ( 2. - 4. roč. výuka hrazena školou v rámci ŠVP).

Výuka badmintonu pro 5. roč. ve šk. roce 2015/2016 (Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 – cena bude upřesněna na začátku šk. roku.

Doprava – autobus na objednávku (cena dle nabídky) – hrazeno rodiči.

 

12. Volba zástupců školy pro nový školní rok 2015/2016 mezi žáky (vyhodnotila paní Bc. M. Kubínová) – nejvíce hlasů získali: Filip Stříbný a Adam Bolacký.

 

13. Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. 9. 2015 slavnostním přivítáním na nádvoří školy (podle počasí - od 7.50 hod. nástup a v 8.00 hod. zahájení).

Po ukončení programu žáci odcházejí domů. Školní družina není v provozu a obědy se v tento den nevydávají.

Zápisové lístky do ŠD pro prvňáky si je možné vyzvednou u paní vychovatelky do 10.00 hod. osobně, ostatním žákům budou předány

ve třídách.

 

 

VYHODNOCENÍ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015


1.ročník:    celkem 1043,5 kg    
   Stříbný Jakub 476,0 kg
   Šimečková Victorie 162,0 kg
   Hulová Karolina  107,5 kg

2.ročník:     celkem 1374,15 kg
   Václavík Adam   351,5 kg
   Šindlerová Natálie 310,0 kg
   Hanzlík  Viktor 272,5 kg

3.ročník:   celkem 690,5 kg
   Stříbná Nikola 424,5 kg
   Kurzica Filip 152,0 kg
   Papežová Emily 114,0 kg

4.ročník:    celkem   1062,0 kg
   Stříbný Filip 504,5 kg
   Šteyerová Amálie 163,5 kg
   Hula Ondřej  103,0 kg

5.ročník:   celkem 631,0 kg
  Švanová Natálie188,5 kg
  Staňura Adam 155,0 kg
  Berka Radim    84,0 kg
Ostatní: 187,5 kg            Celkem: 4. 988,65 kg

Rodinné sbírky:
1. Stříbní (J+K) 980,0 kg             5. Kubelovi     134,5 kg
2. Švanovi         367,5 kg             6. Bolačtí        104,0 kg
3. Hulovi           281,5 kg             7. Műllerovi      90,0 kg
4. Papežovi        217,5 kg             8. Bělákovi       59,0 kg

 

Oganizovala a vyhodnotila: Mgr. Jana Havlíčková

 

INFORMACE PRO RODIČE - tělesná výchova


Od 1.4.2015 je zahájen provoz ve školní tělocvičně na základě zřizovatelem doložených prohlášení o vhodnosti podlahy instalované v tělocvičně ZŠ. Proti podpisu berou zákonní zástupci žáků na vědomí provozní řád tělocvičny.

PROVOZNÍ  ŘÁD  TĚLOCVIČNY

I.    Všeobecná ustanovení
Provozní řád je závazný pro všechny uživatele tělocvičny a všichni jsou povinni jej dodržovat. Před zahájením vlastní činnosti je každý povinen se seznámit
s tímto Provozním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem.Užívání prostoru tělocvičny podléhá vnitřnímu řádu školy a je
nezbytné při něm dbát zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny. Provozní řád vychází z požadavků platných právních a ostatních předpisů vztahujících se
k dané činnosti. Přednostně využívají tělocvičnu žáci školy. Na základě předem uzavřených smluv je tělocvičnu a její zařízení povoleno využívat organizacím,
spolkům, sdružením, klubům, právnickým a fyzickým osobám.
Za provoz tělocvičny odpovídá: 
Mgr. Anděla Lintnerová  - ředitelka školy, za činnost smluvním organizacím a osobám ta osoba, s kterou je uzavřena smlouva.

II.    Provozní - časový režim tělocvičny a platby
Vlastní provoz tělocvičny je řešen na základě zpracovaného „Časového harmonogramu využití tělocvičny“. Tento harmonogram je závazný pro všechny
uživatele tělocvičny, vytváří ho ředitelka školy a tato si vyhrazuje právo změn v tomto harmonogramu. Pronájem tělocvičny je zpoplatněn pro skupiny osob,
které si sjednají pronájem na základě písemné smlouvy. Cena za pronájem je smluvní.
Zpravidla pro skupiny, které mají sjednanou pravidelnou tělovýchovnou činnost, činí cena od 1. 4. 2015… 100,- Kč na hodinu. Placení za užívání se netýká
žáků školy a to i v případě, že se účastní činnosti pro ně zřízených kroužků a spolků, které organizuje či spoluorganizuje škola nebo jiné subjekty
(např. fotbalový klub, mladí hasiči apod.).

III.    Provozní a bezpečnostní zásady při výuce žáků školy
1)    Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem učitele.
2)    Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informu¬jí učitele na začátku hodiny, případně okamžitě při jejich vzniku.
3)    Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, předloží učiteli doporučení lékaře o osvobození z tělesné výchovy.
4)    Žáci, kteří v hodině necvičí, se řídí pokyny učitele tělesné výchovy.
5)    Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a obuvi.
6)    Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi, která není kluzká, nezanechává šmouhy na povrchu podlahy a je vhodná k výuce tělesné výchovy.  Za kvalitu obuvi zodpovídá zákonný zástupce žáka, dítěte.
7)    Žáci provádějí v tělocvičně jen úkony stanovené učitelem. Dodržují přesně způsoby a postupy cvičení zadané učitelem.
8)    Žáci se při cvičení chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví spolužáků.
9)    Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly být zdrojem úrazu. Ukládají je na místo určené učitelem.
10)    Žáci se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel a pokynů učitele.   
11)    Žáci nesmějí opustit tělocvičnu bez povolení učitele. Uči¬teli hlásí též návrat (např. po použití WC).
12)     Žáci zacházejí šetrně s tělovýchovným nářadím a zaříze¬ním tělocvičny. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost žáků,
                 oznámí ji neprodleně učiteli.   
13)    Žáci jsou povinni nahlásit jakékoliv poranění nebo nevol¬nost ihned učiteli, ten úraz zapíše do knihy úrazů. Při ošetření úrazu použije
                lékárničku, uloženou ve sborovně.
14)    Žáci nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu učitele.
15)    Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.
16)    Žáci musí udržovat pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí pod dohledem učitele na vyhrazené místo.
17)    Žáci nesmí nosit do tělocvičny žádné jídlo a žvýkačky.
18)    Učitel před začátkem každé hodiny zkontroluje cvičební úbor a obuv žáků, a zda žáci nemají nepovolené předměty.   
19)    Učitel před každým cvičením zkontroluje příslušné nářadí. Případné poškození nebo závadu ihned nahlásí školnici.
20)    Učitel po každé hodině uzamkne tělocvičnu.
21)    Tělocvična musí být řádně větrána dle dohody.

IV.    Provozní a bezpečnostní zásady při využívání veřejností
1) Před zahájením činnosti a po jejím ukončení je každý uživatel (trenér) povinen:
    zkontrolovat stav podlahové krytiny, oken, stav osvětlení a ostatního zařízení
    tělocvičny. Případné poškození nebo závadu ihned nahlásí školnici.
2) Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi, která nezanechává šmouhy na 
    povrchu podlahy, není kluzká a je vhodná pro sportovní aktivity školní tělocvičny.
    Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Škola neručí    
    za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.).
3) Je zakázáno bez předchozí domluvy s uživatelem (trenérem) vnášet předměty, které nepatří do inventáře tělocvičny, rovněž i jídlo,
    lahve, plechovky, jakékoli pití apod.
4) Za vlastní bezpečnost osob při využívání tělocvičny odpovídá určený vedoucí skupiny. Zodpovídá též za úrazy a řešení úrazů.
5) Všechny osoby jsou povinny udržovat v tělocvičně pořádek.
6) Všechny osoby se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při cvičení tak, aby
    neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob.
7) Veškeré zařízení tělocvičny je dovolenou používat pouze k účelům, k jakým je určeno. Škola zapůjčuje pouze budovu a pevné
    zařízení tělocvičny, nikoli náčiní a vybavení z nářaďovny.
9) Uživatel smí používat tělocvičnu výhradně pouze v době uvedené ve smlouvě.
    Osvětlení zapíná uživatel (trenér) vždy na začátku cvičení a vypíná ho po ukončení.
10) Uživatelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny,
      zhasnutí světel a uzavření oken.


V Hněvošicích  od 1. 4. 2015             Mgr. Anděla Lintnerová
                                                             ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE - tělesná výchova


Tělesná výchova bude vyučována z technických důvodu v TJ SOKOL do odvolání.

Žáci byli poučení o bezpečnosti a chování v době změny místa výuky TV dne 6. 2. 2015.

Prosím rodiče o teplákovou soupravu a tenisky nebo jarmilky pro žáky.

Děkuji za pochopení.

Anděla Lintnerová - ředitelka

 

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU Z 3. 2. 2015


Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2015/2016:

1. registrační č. 1 – přijatá

2. registrační č. 2 – přijatý

3. registrační č. 3 – přijatá

4. registrační č. 4 – přijatá

5. registrační č. 6 – přijatý

6. registrační č. 7 – přijatá

7. registrační č. 8 – přijatý

8. registrační č. 9 – přijatý

 

Soukromý kroužek logopedické prevence


Od nového roku bude probíhat na naší škole kroužek logopedické prevence pod vedením studentky

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - obor LOGOPEDIE - Veroniky Hartmannové (3. roč.).

Bližší informace naleznete na přihlášce, kterou si můžete vyzvednout u paní ředitelky.

 

HRA NA FLÉTNU - 15. 9. 2014

Vážení rodiče,
i ve školním roce 2014/2015 budou v Základní škole v Hněvošicích probíhat kurzy hry na zobcovou flétnu. Letos již z časových důvodů nebude flétnu vyučovat paní Lucie Kořenková, ale nová paní učitelka Klára Hoňková. Bližší informace budou případným zájemcům o hru na hudební nástroj sděleny osobně u příležitosti plenární schůze dne 23.09.2014 v prostorách Základní školy v Hněvošicích. Pokud budete mít o výuku zobcové flétny zájem, kontaktujte prosím nejlépe ještě před konáním schůze paní Kořenkovou na e-mailu korenkova.lucie@seznam .cz nebo na tel. 775 979 169.

 

Škola nabízí žákům tyto kroužky (od října 2014):


Dramatický kroužek
  -    Mgr. Vlasta Ohnheiserová (13:00-14:30) - středa
Kroužek angličtinky  -  Mgr. Lucie Aichmaierová (12:30-13:15) - středa
Dovedné ruce  -   Mgr. Jana Havlíčková (13:05-14:15) - čtvrtek

 

ZÁŘÍ 2014

1.9.    8.00    Slavnostní zahájení šk.roku 2014/2015 - všichni

ŽIVOT DĚTEM - poděkování rodičům

ŠVP program

ŠVP program - dodatek č. 1

ŠVP program - dodatek č. 2

Poučení o vstupu na školní hřiště

Školní řád

Veřejný internet - provozní doba

Pravidla_omlouvani_absence.doc

Pouceni_boz_po_na_skol_vylete.doc

Organizace vyucovani.doc

Minimalni_preventivni_program_2012_2013.doc

Minimalni_preventivni_program2011_2012.doc

Minimalni_preventivni_program_2010-2011.doc

Minimalni_preventivni_program_2009-2010.doc

DOTAZNIK_vlastni_hodnoceni_2009-2010.doc

 

 

Zobrazeno: 65037