Škola

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno pátek 18. červenec 2014 11:07 Napsal Super User

 

Základní charakteristika školy


Název a adresa školy, právní forma:

Základní škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace                  
Lesní 147
Hněvošice

747 35

IČO: 750 26 805

Zřizovatel:                    
Obec Hněvošice
Opavská 170
Hněvošice

747 35

Ředitel školy (statutární zástupce školy):


Mgr. Radek Mazgaj

Opavská 203

747 31 Velké Hoštice

  
Zařazení v síti škol: 600 142 736

 

Základní škola v Hněvošicích

 

je malou vesnickou školou, která si klade za cíl vytvořit žákům 1. – 5. ročníku bezpečné a příjemné prostředí a kromě vzdělání určeného rámcovým vzdělávacím programem motivovat děti k hlubšímu zájmu o ekologii a ochranu životního prostředí a vést je k zapojení se do života obce. Krédem, kterého se budeme jako pedagogičtí pracovníci držet, je budování vzájemných vztahů důvěry v klidném pracovním prostředí. Škola je zapojena do sítě tvořivých škol.
Umístění naší školy je zvláštností: není jako jiné školy v centru obce, ale leží na jejím okraji. Proto často využíváme ve vyučování i mimoškolních aktivitách možnosti kontaktu s přírodou. Škola je na okraji lesa v blízkosti přírodní rezervace. Pro polohu naší obce je realizovaná i spolupráce s polskou školou ve Sciborzicach Wielkych. Naši školu využívají i občané Služovic, odkud k nám mohou žáci dojíždět.
Základní škola má kapacitu 95 žáků, v posledních letech ji však navštěvuje v průměru kolem 50 žáků a je školou málotřídní. I tohoto se snažíme využít ve prospěch žáků. Ve spojených třídách vyučuje zkušený pedagog, který vede děti ke vzájemné spolupráci a dokáže vytvořit podnětné prostředí pro rozvoj žáků. Nízkého počtu dětí navštěvujících naši školu využíváme k tomu, že se můžeme často společně všichni setkávat a také spolupracovat na vytváření společných programů.
Součástí základní školy je školní družina, která připravuje pro děti pestrý program a výdejna stravy. Úzce spolupracujeme s mateřskou školou, která je součástí našeho právního subjektu a leží v těsné blízkosti. Ve škole pracuje i několik zájmových kroužků, z některé nabízí vyžití i ostatním dětem z obce. Škola je vyzdobena žákovským portfoliem, fotodokumentací z akcí pořádaných školou, (výlety, tábory, olympiády, kulturní a společenské akce školy,….) žákovskými úspěchy a fotodokumentací přehledů žáků navštěvující v minulosti. Vytváříme podnětné prostředí nejen pro žáky nadané, ale také pro žáky se spec. vzděl. potřebami. Jde nám především o zapojení žáků do dění ve škole a současně i všech rodičů nebo širokou veřejnost, a to prostřednictvím společných aktivit, kde se máme možnost poznat navzájem. Každé dítě je individualita a každé dítě potřebuje přiměřenou oporu k získávání znalosti a dovednosti ........ kreativní a spokojení žáci. Slouží jako prostředník mezi rodinou a školou, prezentuje literární a grafické práce žáků ZŠ i dětí z MŠ. Dále to je keramická dílna, která je nejen pro žáky, ale slouží i pro širokou veřejnost.
Každoroční prezentace práce dětí v rámci velikonočních a vánočních výstav, otevřené netradiční dny ve škole, keramická dílna pro veřejnost, spolupráce s polskou školou a pořádání každoročních mezinárodních olympijských her, netradiční závěrečné besídky, vítání občánků, vystoupení pro seniory a maminky, Den Země, Den dětí, výuka náboženství s místním farářem Mgr. J. Bujňákem, zajímavé besedy, každoroční zapojení rodičů do sbírek " Život dětem", " Fond Sidus" aj.
Společnou práci rádi prezentujeme na veřejnosti. Máme šikovné děti a tvořivé paní učitelky.
Škola se zaměřuje na environmentální výchovu, čtenářskou a matematickou gramotnost žáků. Máme veřejný internet a zapojujeme se do standardních projektů.

Spolupráce se Školskou radou, Klubem rodičů, Obecním úřadem a jinými školami a subjekty


Ve škole pracuje Školská rada, která přispívá k rozvoji naší školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, školská rada při Základní škole a Mateřské škole Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace je tříčlenná. Činnost školské rady vychází z jejich kompetencí vymezených v § 168 školského zákona. Velmi dobrá je dlouholetá spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, se kterou společně pořádáme akce pro děti i pro širokou veřejnost nejenom v rámci naší obce, ale celého okolí. Jsou to pravidelné drakiády, oslavy Dne dětí, výstavy, zimní či letní zájezdy na hory a podobně. Většinu akcí pořádáme i společně s mateřskou školou. Rodiče se starají i o prostředí školy, ve kterém jejich děti tráví velkou část svého času a pomáhají toto prostředí zkrášlovat. Rádi spolupracujeme s obcí. Naše děti se podílejí na vánočních vystoupeních a výrobě dárků pro seniory, oslavách Dne matek, vítání občánků, návštěvách starších spoluobčanů apod. Ze strany obce máme pro rozvoj naší školní i mimoškolní činnosti plnou podporu.Také místní podnikatelé podporují činnost naší školy svými dary a jsme jim za to opravdu vděční. Spolupracujeme i s okolními školami, zvláště Základní školou v Kobeřicích, kam odchází většina našich žáků do šesté třídy. Spolupráce je jak mezi pedagogy, tak i formou vzájemných návštěv žáků pátých ročníků. Se Základní školou v Oldřišově se udržuje spolupráce především na úrovni školní družiny.
Máme pravidelný kontakt i s polskými školami v Kietrzy a Sciborzicach Wielkych a s místními sdruženími, pracujícími v naší obci.

 

Historie školy

 

V Hněvošicích byla škola založena v roce 1817 na popud grafa Jana ze Strachovic. Patřila až do německé okupace patronátu zdejšího kostela.
V době německé okupace byl tento patronát zrušen a školní budova dána do vlastnictví obce. Jelikož byla školou církevní, byl v ní byt pro varhaníka. Za německé okupace byl tento byt přeměněn ve školní kancelář a ve vývařovnu. Po německé okupaci započal školní rok 1945/46  1. září 1945 se 120 žáky. Válečnými  událostmi byla školní budova značně poškozena, avšak během prázdnin, byla dána do takového stavu, že vyučování mohlo začít.
Ve školní budově byla také znovu otevřena MŠ se 40 dětmi.
Na podzim roku 1956 začali občané s výstavbou nové školy. Byla to první veřejná společná akce občanů po osvobození. Vyučování v nové škole bylo zahájeno 1. února 1959. Ředitelem byl Jindřich Honajzer.

Součásti školy:

(název součásti)

 

Základní škola - Hněvošice, Lesní 147    IZO 102 432 121   kapacita: 95
Mateřská škola - Hněvošice, Strmá 205    IZO 107 629 232    kapacita: 50
Školní družina - Hněvošice, Lesní 147    IZO 120 004 364    kapacita: 30
Školní jídelna - výdejna - Hněvošice, Lesní 147    IZO 120 004 372    neuvádí se


Vzdělávací program

 

V 1. – 5. ročníku se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání – TVOŘIVÁ ŠKOLA „Máme blízko k přírodě“.    

 

 

 

VYUČUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ:   

MGR. JANA HAVLÍČKOVÁ

MGR. VLASTA OHNHEISEROVÁ                                               

                                             

PAN FARÁŘ: MGR. JÁN BUJŇÁK - výuka nábožentví - nepovinný předmět


 

PANÍ VEDOUCÍ: Bc. PETRA VÁCLAVÍKOVÁ

PANÍ UČITELKA: KLÁRA KONEČNÁ

PANÍ UČITELKA: HANA BARTOŠOVÁ

PANÍ UČITELKA: MONIKA JAŠKOVÁ

CHŮVA: DANIELA KLÍMKOVÁ 

 

 

 

ŠD

 

PANÍ VYCHOVATELKA: MGR. JIŘINA SÝKOROVÁ


PROVOZ

 

DOMOVNICE ZŠ: DANUŠE MUDRÁKOVÁ

VÝDEJ JÍDLA ZŠ: RENATA STŘÍBNÁ

DOMOVNICE MŠ: PAVLÍNA GRANZEROVÁ

VÝDEJ JÍDLA MŠ: od LISTOPADU 2016 - LUCIE OBRUSNÍKOVÁ, PAVLÍNA GRANZEROVÁ
               

 

 

 

Zobrazeno: 23317